פוליסת תאונות תלמידים

 

מחפש עורך דין לביטוח תאונות תלמידים? צור קשר לתיאום פגישה ולבירור זכויותיך! 03-5230007 או לחץ כאן


כפי שהוסבר בחלקו של האתר העוסק בביטוח תאונות אישיות לתלמידים, ולצורך ההמחשה – מצורפות לדוגמא מספר פוליסות לביטוח תאונות תלמידים, אשר הוצאו ע"י חברות הביטוח במהלך השנים.

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים – "איילון" חברה לביטוח בע"מ 

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים – "כלל" חברה לביטוח בע"מ 

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים – "איילון" חברה לביטוח בע"מ 

1 פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים מהדורת 2014 הואיל והמבוטח פנה אל איילון – חברה לביטוח בע"מ )להלן "המבטח"( לשם ביטוח תאונות אישיות, כמפורט להלן ושילם או התחייב לשלם למבטח את דמי הביטוח הנקובים ברשימה. מעידה פוליסה זו כי אם תוך תקופת הביטוח יפגע מוטב על ידי תאונה, הרי אז בכפיפות לחריגים ולתנאים שבפוליסה, או שיצורפו אליה על ידי תוספות בהסכמת המבטח ישלם המבטח למוטב תגמולי ביטוח כמפורט להלן בפוליסה זאת: המבוטח: רשויות מקומיות )עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות( ו/או רשויות חינוך אחרות ו/או מוסדות חינוך ו/או רשתות לימוד ו/או ישיבות ו/או מוסדות אחרים אשר ניתן לכלול את תלמידיהם בביטוח על פי פוליסה זאת, אשר הודיעו על הצטרפותם להסדר ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, כמפורט בפוליסה זאת. מוטב: תלמיד הנכלל בבטוח זה מכח הודעת הצטרפות של מבוטח להסדר בטוח תאונות אישיות לתלמידים , או הורה של תלמיד כאמור. תקופת הביטוח: 31.8.2015-27.8.2014 תנאים לפיצוי תאונות אישיות לתלמידים 1. הגדרות "חוק חינוך חובה" חוק לימוד חובה התש"ט – 1949 כפי שיעודכן מעת לעת. "תלמיד" תלמיד הזכאי לחינוך חינם בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק לימוד חובה, התש"ט – 1949 )תלמידים מגיל 3 ועד כיתה י"ב כולל( ושוהה באותו מוסד הלכה למעשה. "מוסד חינוך" בהתאם להגדרתו בחוק לימוד חובה. "תאונה" אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני. "הנפגע" תלמיד ו/או הורה אשר הינו מוטב שנגרם לו היזק גופני בתאונה. "הורה" הורה או בן משפחה של התלמיד הנוטל חלק, ללא קבלת שכר, בפעילות רשמית של המוסד החינוכי, המתקיימת בשטח המוסד החינוכי או מחוץ לתחומי המוסד החינוכי, כמלווה ו/או כמשגיח בטיולים, ו/או כמלווה ו/או כמשגיח באירועים אחרים מטעם ו/או במסגרת המוסד החינוכי )פעילות ספורטיבית, הצגות, סרטים, ביקור באתרים, מוזיאונים, מילוי מקום של עובדי רשות ו/או עובס די המוסד החינוכי השובתים מעבודתם, אירגון פעילות תרבותית ו/או חברתית מטעם המוסד החינוכי וכיו"ב(, אך ורק בעת פעילותו כאמור לעיל ובקשר אליה. מובהר בזאת שהכיסוי כאמור לעיל, למעט לגבי מילוי מקום של עובדי הרשות ו/או עובדי המוסד החינוכי השובתים מעבודתם, מוגבל אך ורק לפעילותו של ההורה או בן המשפחה מטעם המוסד החינוכי. וכן מי שנבחר על פי תקנון ארגון ההורים הארצי לשמש כחבר ועד ארגון הורים ישובי ו/או מחוזי ו/או ארצי, אך ורק בזמן השתתפותו בפעילות הקשורה לתפקידו בארגון באמור לעיל. "היזק גופני" מוות או נכות, חלקית או מלאה, קבועה או זמנית כתוצאה מתאונה. "תגמול תאונות אישיות" התחייבות המבטח לשלם תגמולי ביטוח לנפגע שנגרם לו היזק גופני, כמותנה בפוליסה זאת. "נכות" דרגת אי – כושר פיזי על פי המבחנים הקבועים בתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, תשט״ז – 1956 על כל תיקוניהם )להלן – ״התקנות״( למעט תקנה 15 לאותן תקנות, למעט דרגת נכות כאמור אשר נמוכה מ- %5 ולמעט: דרגת נכות בגין צלקות אסתטיתות, )וועדת החריגים תהיה רשאית לאשר דרגת נכות בגין צלקות א ס תטיות, כאמור בסעיף 4 ג'( נכות בהגדרתה בסעיף 74 לתקנות הנ״ל )לגבי פגיעה בשן שניתנת לשיקום( תוגדר כנכות כהגדרתה שם, אם לפחות נדרש על פי אמות מידה רפואיות מקובלות להרכיב כתר על השן שנפגעה. למען הסר ספק מובהר בזה כי נכות נפשית )בלבד( מהטרדה מינית, שלא נובעת מנזק פיזי תאונתי אינה בגדר "נכות" כהגדרתה בפוליסה. "נכות זמנית" תקופת אי כושר פיזי אשר כתוצאה ממנה היה הנפגע על פי אישור רופא מומחה בתחום הפגיעה או מוסד רפואי מוכר שם אושפז או טופל הנפגע, רתוק למיטתו או לביתו או למוסד רפואי או למוסד שיס קומי או למוסד סיעודי או נזקק למכשור רפואי מיוחד או קיבל טפול רפואי או שיקומי )להלן – "תקופת אי כושר פיזי"(, אשר עקב כך נעדר מהמוסד החינוכי בתקופת לימודים סדירים, ובתקופה שבה לא מתקיימים לימודים נעדר מהמוסד החינוכי אילו היו מתקיימים הלימודים. היה הנפגע הורה,תקופת אי כושר פיזי אשר עקב כך היה נעדר מעבודתו, היה הנפגע הורה, שאיננו עובד בין באופן קבוע ובין באופן זמני תקופת קיום אי הכושר הפיזי. למען הסר ספק מובהר בזאת כי טפול רפואי או שיקומי כולל גם טפולים פיזיוטראפיים, טפולים נפשיים והתעמלות רפואית. "מכשור רפואי מיוחד" אמצעי עזר רפואי אשר הנפגע נזקק לו בעקבות היזק גופני שנגרם לו. 2. כיסוי נפגעים בתאונות אישיות: א. כיסוי תלמיד נפגע: המבטח ישלם תגמול תאונות אישיות לתלמיד שנגרם לו היזק גופני שאירע במקום כלשהוא בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים ובכל מקום אחר בעולם, בכל שעה משעות היממה בין שיש לה קשר לפעילות המוסד החינוכי ובין אם לא כמפורט להלן: 1. במוות – סכום השווה ל 141,000 ₪, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בתאריך 1.7.2013 2. בנכות מלאה וקבועה – סכום בטוח בסיסי, בסך 376,000 ₪, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ב 1.7.2013- בתוספת "מענק חומרה" בשיעור %50 מסכום הביטוח הבסיסי: הסכום כולל מענק חומרה נכון לתאריך 1.7.2013 הינו בסך 564,000 ₪ . 3. א. בנכות חלקית וקבועה – תגמול שיחושב על פי האחוזים הקבועים לאותה נכות על פי התקנות המחושב 2 מסכום הביטוח הבסיסי מבלי לגרוע מכלליות האמור בנכויות מצטברות עפ"י סעיפים מס' 12 ,11 ב' ו- 19 לתקנות. לא ישולם תגמול לגבי נכות חלקית קבועה אשר דרגת הנכות הקבועה לגביה על פי התקנות נמוכה מ – %5, למעט תביעות בגין פגיעה בשיניים, כאמור בהדרגת נכות, ובס"ק ג' דלעיל. ב. לגבי נכות אשר האחוזים הקבועים לגביה בס"ק )א( לעיל הם %80 או אחוזים גבוהים מ- %80, ישולם "מענק חומרה" נוסף בשיעור %50 מסכום הפיצוי לפי ס"ק 3 )א( דלעיל. ג. לגבי פגיעה בשיניים – במקרה של אבדן שן, ישולם תגמול בסכום המתאים ל- %1/4 נכות לשן הניתנת לשיקום, ותגמול המתאים ל- %1/2 נכות לגבי שן, שאיננה ניתנת לשיקום . 4. בנכות זמנית – סכום יומי בסך 94 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ב – 1.7.2013 לכל יום החל ביום השישי )6( בו התקיים המצב הנ"ל, בתנאי שלנפגע תהיה נכות זמנית במשך 21 יום רצופים לפחות, ובלבד שהתקופה עבורה ישולם כאמור לא תעלה בחשוב מצטבר על ששה חודשים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא ישולם פיצוי עבור 5 הימים הראשונים. בכפוף לאמור לעיל, בימים אשר בהם היה התלמיד הנפגע מאושפז בבית חולים, יהיה הנפגע זכאי לתוספת בשיעור %50 מהסכום היומי לכל יום אשפוז. 5. החזר הוצאות בגין עלות בפועל של השכרה ו/או השאלה ו/או רכישה של אמצעי עזר רפואיים הנחוצים לנפגע לתקופת השכרה/ שאילה שלא תעלה על 6 חודשים, ולא יותר מ- 1,175 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בתאריך 1.7.2013 לנפגע למקרה ביטוח )להלן – "ההשכרה"(. הנפגע ו/או הוריו יפעלו בגדר הסביר לבצע את ההשכרה ככל האפשר מארגונים כגון יד שרה ו/או ארגונים דומים. 6. החזר עבור הוצאות רפואיות שהוצאו בפועל בגין מקרה הבטוח, אשר אינן מכוסות על פי חוק בריאות ממלכתי התשנ"ד 1994 על כל תנאיו, אך למעט: א. הוצאות רפואיות אשר שולמו או עומדות להיות משולמות מכל מקור אחר. ב. הוצאות בגין טיפולי שיניים. ג. הוצאות בגין יעוץ רפואי לקביעת אחוזי נכות. הכיסוי הנ"ל מוגבל לסך %10 מההוצאה הרפואית בפועל לכל מקרה הבטוח, או %10 מהתגמול לו זכאי הנפגע, הנמוך מביניהם. 7. כללי ההצמדה של הסכומים המפורטים בסעיף 2 א' זה הינם בהתאם לסעיף 8, לפוליסה זאת. ב. כיסוי הורה נפגע: כיסוי תאונות להורים – המבטח ישלם תגמול תאונות אישיות הורה במקרה מוות, נכות קבועה מלאה או חלקית ונכות זמנית שנגרמו להורה כתוצאה מתאונה כדלקמן: 1. במוות סכום השווה ל- 141,000 ₪ , צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בתאריך 1.7.2013 . 2. נכות מלאה וקבועה- סכום השווה ל – 376,000 ₪ צמוד למדד במחירים לצרכן הידוע בתאריך 1.7.2013 3. בנכות חלקית וקבועה תגמול שיחושב על פי האחוזים הקבועים לאותה נכות על פי התקנות המחושב מסכום הביטוח לנכות מלאה וקבועה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בנכויות מצטברות על פי סעיפים מס' 12 ,11 ב ו- 19 לתקנות. 4. בנכות זמנית – סך 94 ₪ ליום צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בתאריך 1.7.2013 לכל יום החל ביום השישי בו התקיים המצב הנ"ל, בתנאי שלנפגע תהיה נכות זמנית במשך 21 יום רצופים לפחות, ובלבד שהתקופה עבורה ישולם כאמור לא תעלה בחשוב מצטבר על 3 )שלושה( חודשים למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא ישולם פיצוי עבור 5 הימים הראשונים לנכות הזמנית. 5. כללי ההצמדה של הסכומים המפורטים בסעיף 2 ב' זה הינם בהתאם לסעיף 8 לפוליסה זאת. ג. הרחבה מיוחדת לכיסוי תאונות דרכים בחו"ל: תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים, שיחושבו לגבי כל תלמיד וכל הורה המבקשים להרחיב את הפוליסה לכיסוי זה, תורחב הפוליסה לכסות מקרי ביטוח הנובעים מתאונת דרכים המתרחשת בחו"ל, בה נפגע תלמיד ו/או הורה מבוטח בעת שהייתם בחו"ל מטעם בית הספר ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך. ד. כיסוי הוצאות חילוץ: בנוסף לאמור לעיל, יחזיר המבטח הוצאות חילוץ נפגעים הנתונים במצוקה בכל אמצעי שהוא כולל מסוקים שנתבעו מהורי הנפגע ושולמו על ידם, וזאת עד לסך כולל של 235,100 ₪, הצמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בתאריך 1.7.2013 למקרה ובסה"כ לתקופה לכל התלמידים המבוטחים בפוליסה זאת, ובלבד שהמבטח לא יהיה אחראי עבור הוצאות חילוץ אשר הנפגע זכאי לקבלם ממקור אחר על פי הסדר החל על כלל התלמידים המבוטחים, לעניין ס"ק זה בלבד, ככל שהוצאות החילוץ הינם בגין חילוץ במסוקים, תחשב מדינת ישראל כמוטבת נוספת בפוליסה. ה. תשלום תגמולי ביטוח: 1. תשלומים כאמור לעיל ישולמו בתשלום חד- פעמי בשקלים חדשים כדלקמן: במקרה מוות – תוך 30 יום לאחר הגשת תעודת פטירה. במקרה נכות – תוך 30 יום לאחר קביעה של אחוזי הנכות. תגמול חודשי – תוך 30 יום מתחילת תקופת הזכאות לתשלום על פי הפוליסה ובלבד שיומצאו במועד האסמכתאות לזכאות. הוצאות חילוץ – תוך 30 יום ממועד התשלום ע"י הורי הנפגע ובלבד שיומצאו במועד האסמכתאות לזכאות. הוצאת השכרת ציוד רפואי ואמצעי עזר–תוך 30 יום ממועד התשלום ובלבד שיומצאו ציוד רפואי במועד אמצעי עזר אסמכתאות לתשלום. 2. במקרה של נכות מוכחת קבועה מלאה או חלקית המבטח ישלם לנפגע מקדמות או ייתן התחייבות כספית, שתאפשר לנפגע לקבל שירות רפואי שיזדקק לו עקב התאונה וזאת בגבולות הסכום המירבי שיהיה זכאי לקבל מכוח חוזה זה. המבטח יהיה זכאי לנכות מהתשלום הסופי לנפגע מקדמות ששולמו לו כאמור לעיל. 3. היה הנפגע קטין – ישלם המבטח את התגמול לו זכאי הנפגע להוריו של הנפגע. אם מתגורר הנפגע עם אחד מהוריו בלבד, ישולם התגמול לאותו הורה. נתמנה לנפגע אפוטרופוס מכוח הדין – ישולם התגמול לאפוטרופוס. 4. במקרה מותו של תלמיד נפגע, ישלם המבטח את סכום התגמול המוסכם להוריו של הנפגע. אם התגורר הנפגע לפני פטירתו עם אחד מהוריו דרך קבע – ישולם התגמול לאותו הורה. במקרה מוות של הורה נפגע ישלם המבטח את סכום התגמול המוסכם ליורשים החוקיים. 3. חריגים לכיסוי המבטח לא יחויב בתגמול תאונות אישיות בשל תאונה שנגרמה: א. על ידי תאונת דרכים בארץ או בחו"ל כמשמעה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה – 1975. אולם חריג זה לא יחול על תאונות דרכים בחו"ל, אם הנפגע רכש לפני צאתו לחו"ל הרחבה לכיסוי תאונות דרכים בחו"ל. 3 ב. כתוצאה ממלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה, פעולה מלחמתית )בין אם הוכרזה מלחמה בין אם לאו(, מלחמת אזרחים, התקוממות, מהפכה, מרד, מרי, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו שלא כדין, מעשי חבלה וטרור. ג. במהלך פעילות צבאית סדירה. ד. כתוצאה מתאונת עבודה שבגינה זכאי התלמיד הנפגע לתגמול מהמוסד לביטוח לאומי. ה. כתוצאה מרשלנות רפואית ו/או נזק ו/או פגיעה אשר נגרמו כתוצאה ישירה של טיפול רפואי. ו. ממחלה, בתנאי שהמחלה איננה נובעת מתאונה המכוסה על פי הפוליסה. ז. לנפגע שגילו במועד התאונה 14 שנה ומעלה כתוצאה ישירה מהשתתפותו הפעילה בביצוע מעשה עבירה בדרגת פשע. ח. במסגרת ו/או כתוצאה מרעידת אדמה. 4. ועדת חריגים: א. תכונן ועדת חריגים ארצית בת 3 או 5 חברים )להלן "הועדה"( אשר נציגים בה ימונו כלהלן: 1 או 2 נציגים – על ידי משרד החינוך והתרבות )"המדינה"(. 1 או 2 נציגים – על ידי ארגון ההורים הארצי )"הארגון"(. 1 נציג – על ידי המבטח. הועדה תקיים דיוניה כאשר יהיו נוכחים בדיון לפחות שני נציגים, שאינם נציגי המבטח, ונציג אחד של המבטח ותקבל החלטותיה ברוב דעות. ב. הועדה רשאית, על פי שיקול דעתה, להגדיל התגמול הנקוב בסעיף 2 )א( )3( לעיל עד %15 מהתגמול על פי אחוזי הנכות )כולל "מענק החומרה"( ובלבד שסכום התגמול המוגדל )כולל "מענק החומרה"( המירבי לא יעלה על הסכום הקבוע בסעיף 2 )א( )3( )ב( לעיל, וכן לפעול לפי סמכותה לפי סעיף 6 ) ג( לפוליסה. ג. הועדה רשאית לקבוע כי צלקות אסתטיות, תזכה את הנפגע בדרגת נכות שתיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שלא תעלה על דרגת הנכות הקבועה בתקנות. ד. הועדה רשאית לקבוע כי פגיעות בשיני חלב העלולות, על פי קנה מידה רפואי מקובל, לגרום לנזק גדול ובלתי הפיך לשיניים הקבועות, יזכו את הנפגע בדרגת נכות שתקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי. ובלבד שלא תעלה על דרגת הנכות הקבועה בתקנות לגבי פגיעה בשיניים קבועות העלולות להיפגע כאמור. ה. ועדת / החריגים תהיה מוסמכת לאשר לנפגע מימון חלקי או מלא על חשבון המבטח, מטעמים סוציאליים, להוצאות בגין חוות דעת רפואית אשר נדרשה לצורך הוכחת זכאותו, לתגמולי הביטוח, אישור הועדה יכול שיהיה בגין הוצאה שכבר הוצאה, או מראש. 5. נוהל תביעות: א. הנפגע – באמצעות הוריו ו/או אפוטרופסיו יפנו למבטח בטופס תביעה, אליו יצורפו– מסמכים רפואיים מתאימים התומכים בתביעה. ב. על פי דרישת המבטח יופנה הנפגע לרופא המבטח, הנפגע ימציא לרופא כל מידע רפואי שיידרש, יעמיד עצמו לכל בדיקה רפואית, ויחתום – עפ"י דרישת המבטח -על כתב ויתור על סודיות רפואית לשם ברור עברו הרפואי. ג. היה והופנה הנפגע לרופא עפ"י דרישת המבטח ,יוזמן הנפגע לבדיקה רפואית ע"י המבטח בנוהל שיצורף להסכם זה. ד. היה ונגרם היזק גופני בתאונה להורה נפגע יופעל נוהל זה בשינויים המחויבים. ה. בתום הברור הרפואי ומשנקבעה הנכות – ישולם סכום הפיצויים לנפגע לאחר שהתחייב בשטרי פיטורין כמותנה לעיל. 6. "רופא המבטח": א. המבטח ימנה לפי שיקול דעתו על חשבונו רופאים מומחים בתחומי ההתמחות הדרושים לבצוע בדיקות מטעמו בהתאם לסוג ומהות הפגיעה, בערים ירושלים, תל-אביב, חיפה ובאר שבע. ב. קביעת הנכות לנפגע ע"י הרופא לא תהווה- בכל דרך- ראייה בהליך משפטי בדבר מצבו הרפואי של הנפגע. ג. על פי פניית הנפגע ו/או ביוזמתה היא, רשאית ועדת החריגים למנות רופא נוסף לשם קביעה חוזרת של הנכות ולהחליט קביעתו של מי לקבל. קבעה הועדה כאמור, תהיה קביעתה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור. 7. הוראות החוק: הוראות חוק זה חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 תחולנה על כל הקשור לפוליסה זו, ככל שיתחייב על פי העניין, אלא אם כן הותנה אחרת לטובת המבוטחים בפוליסה זו . 8. הצמדת סכומי ביטוח ודמי ביטוח דמי הביטוח וסכומי הביטוח ישתנו לפני תחילת כל שנת ביטוח, בהתאם לשינוי במדד המחירים הכללי לצרכן, באופן שמדד הבסיס הוא המדד המחירים לצרכן הידוע בתאריך 1.7.2013 ומדד ההתאמה יהיה המדד הידוע בתאריך 1 ביולי בכל שנה עוקבת. הסכומים המעודכנים יחולו לגבי שנת הביטוח המתחילה לאחר מועד ההצמדה. למען הסר ספק, דמי הביטוח וסכומי הביטוח לא יהיו צמודים למדד במהלך שנת הביטוח, אולם בקרות מקרה ביטוח יהיו תגמולי הביטוח להם זכאי הנפגע צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד קרות מקרה הביטוח עד למועד תשלומם בפועל על פי הוראות כל דין, ואין בהוראה זאת כדי לגרוע מהוראות סעיף 28 לחוק חוזה הביטוח התשמ״א – 1981 החלות על פוליסה זאת. איילון חברה לביטוח בע"מ 4 פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים – גילוי נאות חלק א': לוח 1 – ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה "פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים" 2. שם בעל הפוליסה הרשות המקומית ו/או המוסד החינוכי, כמפורט בדף פרטי הביטוח. 3. הכיסויים 1. מוות מתאונה 2. נכות קבועה מתאונה. 3. נכות זמנית מתאונה 4. החזר הוצאות רפואיות 5. הוצאות חילוץ 4. משך תקופת הביטוח מיום 27.8.2014 ועד ליום 31.8.2015 5. תנאים לחידוש אוטומטי אין חידוש אוטומטי 6. תקופת אכשרה אין 7. תקופת המתנה אין 8. השתתפות עצמית נכות זמנית מתאונה: 5 ימים )בתנאי שהנכות הזמנית תימשך 21 ימים רצופים לפחות( שינוי תנאים 9. שינוי תנאי פוליסה במהלך תקופת הביטוח אין שינויים בתנאים פרמיה 10. סכום הפרמיה כמפורט בדף הרשימה 11. מבנה הפרמיה פרמיה קבועה 12. שינוי הפרמיה במהלך תקופת הביטוח אין תנאי ביטול 13. ביטול הפוליסה על ידי המבטח / מבוטח במקרה של אי תשלום פרמיה בלבד / ללא מגבלה. חריגים וסייגים 14. החרגה בגין מצב רפואי קיים אין. 15. סייגים לחבות המבטח ראה סעיף 3 בפוליסה – חריגים לכיסוי חלק ב' – לוח 2 – ריכוז הכיסויים בפוליסה ומאפייניהם פירוט הכיסויים בפוליסה תיאור הכיסוי שיפוי או פיצוי צורך באישור החברה מראש ממשק עם סל הבסיס ו/או מנהל מחלקת תביעות קיזוז תגמולים מביטוח אחר ו/ או השב"ן רובד ביטוחי מוות כתוצאה מתאונה תגמול במקרה של מות המבוטח כתוצאה מתאונה פיצוי לא רלוונטי מוסף אין נכות קבועה מתאונה תגמול במקרה שהמבוטח יהפוך לבעל נכות מלאה ותמידית או נכות חלקית ותמידית, כתוצאה מתאונה כמפורט בפוליסה. מתאונה פיצוי לא רלוונטי מוסף אין נכות זמנית מתאונה תגמול במקרה שתיגרם למבוטח נכות זמנית, כתוצאה מתאונה כמפורט בפוליסה. פיצוי לא רלוונטי מוסף אין החזר הוצאות רפואיות החזר הוצאות בגין שכירה ו/או השאלה ו/או רכישה של אמצעי עזר רפואיים, בכפוף למפורט בסעיף 5 לפוליסה, והחזר הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994 למעט הסייגים המפורטים בסעיף 6 לפוליסה. פיצוי לא רלוונטי מוסף אין ביטוח נכות סעיפים לפירוט דברי הסבר קיום כיסוי לזמן המילואים ו/או עקב פעולות טרור אין שחרור מתשלום פרמיה לא רלוונטי קיזוז או השתתפות בתשלומי ביטוח אין. תגמול אובדן כושר עבודה חלקי לא רלוונטי קביעת נכות צמיתה לא רלוונטי אופן קביעת אחוז הנכות תיקבע על פי מבחנים הקבועים בתקנות המוסד לביטוח לאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, תשט"ז – 1956, על כל תיקוניהם, בכפוף לחריגים המפורטים בהגדרת " נכות" בפוליסה. הגדרות – הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן ביטוח תחליפי – ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או בשב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח בלא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים )"מהשקל הראשון"(. ביטוח משלים – ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או לשב"ן. כלומר: ישולמו תגמולים שהם הפרש בין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או השב"ן. ביטוח מוסף – ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח "מהשקל הראשון". כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים.


מחפש עורך דין לביטוח תאונות תלמידים ? צור קשר לתיאום פגישה ולבירור זכויותיך! 03-5230007 או לחץ כאןפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים – "איילון" חברה לביטוח בע"מ 

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים הואיל והמבוטח פנה אל כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן – "המבטח"( לשם ביטוח תאונות אישיות, כמפורט להלן ושילם או התחייב לשלם למבטח את דמי הביטוח הנקובים ברשימה. מעידה פוליסה זו כי אם תוך תקופת הביטוח יפגע מוטב על ידי תאונה, הרי אז בכפיפות לחריגים ולתנאים שבפוליסה, או שיצורפו אליה על ידי תוספות בהסכמת המבטח ישלם המבטח למוטב פיצויים כמפורט להלן: המבוטח: רשויות מקומיות )עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות( רשויות חינוך מקומיות, רשויות חינוך אחרות ומוסדות חינוך מכל סוג אשר ניתן לכלול את תלמידיהם בביטוח על פי פוליסה זאת, אשר הודיעו על הצטרפותם להסדר ביטוח תאונות אישיות לתלמידים כמפורט בפוליסה זאת, באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי סוכנות לביטוח )1992( בע"מ )בפוליסה זאת – "סמשכ"ל"(. מוטב: תלמיד הנכלל בביטוח זה מכוח הודעת הצטרפות של מבוטח להסדר ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, או הורה של תלמיד כאמור. תקופת הביטוח: 1.9.2011 – 31.8.2012 4 3. חריגים לכיסוי: המבטח לא יחויב בפיצוי תאונות אישיות בשל תאונה שנגרמה: א. על ידי תאונת דרכים בארץ או בחו“ל כמשמעה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל“ה – 1975. אולם חריג זה לא יכול על תאונות דרכים בחו“ל אם הנפגע רכש לפני צאתו לחו“ל הרחבה לכיסוי תאונות דרכים בחו“ל. ב. כתוצאה ממלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה, פעולה מלחמתית )בין אם הוכרזה מלחמה בין אם לאו(, מלחמת אזרחים, התקוממות, מהפכה, מרד, מרי, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו שלא כדין, מעשי חבלה וטרור. ג.במהלך פעילות צבאית סדירה. ד.כתוצאה מתאונת עבודה שבגינה זכאי הנפגע לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי ה. כתוצאה מרשלנות רפואית ו/או נזק ו/או פגיעה אשר נגרמו כתוצאה ישירה של טיפול רפואי. ו. ממחלה, בתנאי שהמחלה איננה נובעת מתאונה המכוסה על פי הפוליסה. ז. לנפגע שגילו במועד התאונה עד 14 שנים ומעלה כתוצאה ישירה מהשתתפותו הפעילה בביצוע מעשה עבירה בדרגת פשע. 4. ועדת חריגים: א. תכונן ועדה בת 4 או 7 חברים )להלן ”הועדה“( אשר נציגים בה ימונו כלהלן: 1 או 2 נציגים – על ידי משרד החינוך והתרבות )”המדינה“(: 1 או 2 נציגים – על ידי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע“מ )”החברה“( 1 או 2 נציגים – על ידי ארגון ההורים הארצי )”הארגון“(; 1 נציג – על ידי המבטח. הועדה תקיים דיוניה כאשר יהיו נוכחים בדיון לפחות שני נציגים שאינם נציגי המבטח, ותקבל החלטותיה ברוב דעות. ב. הועדה רשאית, על פי שיקול דעתה, להגדיל הפיצוי הנקוב בסעיף 2 )א( )3( לעיל עד %15 מהפיצוי על פי אחוזי הנכות )כולל ”מענק החומרה“( ובלבד שסכום הפיצוי המוגדל )כולל ” מענק החומרה“( המירבי לא יעלה על הסכום הקבוע בסעיף 2 )א( )3( )ב( לעיל, וכן לפעול לפי סמכותה לפי סעיף 6 )ג( לפוליסה. ג. הועדה רשאית לקבוע כי צלקת אסתטית, תזכה את הנפגע בדרגת נכות שתיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא תעלה על דרגת הנכות הקבועה בתקנות. ד. הועדה רשאית לקבוע כי פגיעות בשיני חלב העלולות, על פי קנה מידה רפואי מקובל, לגרום לנזק גדול ובלתי הפיך לשיניים הקבועות, יזכו את הנפגע בדרגת נכות שתקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי. ובלבד שלא תעלה על דרגת הנכות הקבועה בתקנות לגבי פגיעה בשיניים קבועות העלולות להיפגע כאמור. ה. ועדת החריגים תהיה מוסמכת לאשר לנפגע מימון חלקי או מלא על חשבון המבטח, מטעמים סוציאליים, להוצאות בגין חוות דעת רפואית אשר נדרשה לצורך הוכחת זכאותו לתגמולי הביטוח, אישור הועדה יכול שיהיה בגין הוצאה שכבר הוצאה, או מראש. 5. נוהל תביעות: א. הנפגע – באמצעות הוריו ו/או אפוטרופסיו יפנו למבטח בטופס תביעה שיופץ ע“י סמשכ“ל בין מוסדות החינוך; הטופס – ממולא וערוך כראוי – ויצורפו אליו – במידת האפשר מסמכים רפואיים מתאימים בתמיכה לתביעה. ב. על פי דרישת המבטח יופנה הנפגע לרופא המבטח, הנפגע ימציא לרופא כל מידע רפואי שיידרש, יעמיד עצמו לכל בדיקה רפואית, ויחתום – על פי דרישת המבטח – על כתב ויתור על סודיות רפואית לשם ברור עברו הרפואי. ג. היה והופנה הנפגע לרופא עפ“י דרישת המבטח יוזמן הנפגע לבדיקה רפואית ע“י המבטח בנוהל שיצורף להסכם זה. ד. היה ונגרם היזק גופני בתאונה להורה נפגע יופעל נוהל זה בשינויים המחויבים. ה. בתום הברור הרפואי ומשנקבעה הנכות – ישולם סכום הפיצויים לנפגע לאחר שהתחייב בשטרי פיטורין כמותנה לעיל. 6. ”רופא המבטח“ א. המבטח ימנה לפי שיקול דעתו על חשבונו רופאים מומחים בתחומי ההתמחות הדרושים לבצוע בדיקות מטעמו בהתאם לסוג ומהות הפגיעה, בערים ירושלים, תל – אביב, חיפה ובאר שבע; ב. קביעת הנכות לנפגע ע“י הרופא לא תהווה – בכל דרך – ראייה בהליך משפטי בדבר מצבו הרפואי של הנפגע. ג. על פי פניית הנפגע ו/או ביוזמתה היא, רשאית ועדת החריגים למנות רופא נוסף לשם קביעה חוזרת של הנכות ולהחליט קביעתו של מי לקבל. קבעה הועדה כאמור, תהיה קביעתה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור. 7. הוראות החוק: הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ“א – 1981 תחולנה על כל הקשור לפוליסה זו, ככל שיתחייב על פי העניין, אלא אם כן הותנה אחרת לטובת המבוטחים בפוליסה זו. 8. הצמדת סכומי ביטוח ודמי ביטוח דמי הביטוח וסכומי הביטוח ישתנו לפני תחילת כל שנת ביטוח, בתאריך 1 בספטמבר בכל שנה, בהתאם לשינוי במדד המחירים הכללי לצרכן, באופן שמדד הבסיס הוא המדד הידוע בתאריך 1.7.2011 )העומד על 32,803,992.06 לפי בסיס ספטמבר 1951( ומדד ההתאמה יהיה המדד הידוע בתאריך 1 ביולי בכל שנה. הסכומים המעודכנים יחולו לגבי שנת הביטוח המתחילה בתאריך 1 בספטמבר שלאחר מועד ההצמדה. למען הסר ספק, דמי הביטוח וסכומי הביטוח לא יהיו צמודים למדד במהלך שנת הביטוח, אולם בקרות מקרה ביטוח יהיו תגמולי הביטוח להם זכאי הנפגע צמודים למדד המחירים לצרכן עד למועד תשלומם בפועל על פי הוראות כל דין, ואין בהוראה זאת כדי לגרוע מהוראות סעיף 28 לחוק חוזה הביטוח התשמ“א – 1981 החלות על פוליסה זאת. 9. בכל מקרה בו קיים שוני בין תנאי הפוליסה לתנאים הקבועים ביתר מסמכי המכרז, יחולו התנאים המטיבים עם המבוטח. כלל חברה לביטוח בע“מ משרד ראשי: בית כלל ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב 66180 טל. 03-6387777 פקס. 03-6387676 מוקד שירות לקוחות טל. *5454 או www.clal.co.il 03-9420440 * סמשכ“ל – 2011- חינוך חובה מק"ט El_009 20275 4. בנכות זמנית – סכום יומי בסך 94.0 ש"ח צמוד למדד הידוע ב- 32,803,992.06( 1.7.2011 נק' לפי מדד ספטמבר 1951( לכל יום החל ביום השישי )6( בו התקיים המצב הנ"ל, בתנאי שלנפגע תהיה נכות זמנית במשך 21 יום רצופים לפחות, ובלבד שהתקופה עבורה ישולם כאמור לא תעלה בחשוב מצטבר על ששה חדשים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא ישולם פיצוי עבור 5 הימים הראשונים. בכפוף לאמור לעיל, בימים אשר בהם היה התלמיד הנפגע מאושפז בבית חולים, יהיה הנפגע זכאי לתוספת בשיעור %50 מהסכום היומי לכל יום אישפוז. 5. החזר הוצאות בגין עלות בפועל של השכרה ו/או השאלה ו/או רכישה של אמצעי עזר רפואיים הנחוצים לנפגע לתקופת השכרה/שאילה שלא תעלה על 6 חודשים, ולא יותר מ- 1,175.0 ש"ח )צמוד למדד הידוע ב- 32,803,992.06(1.7.2011 נק' לפי מדד ספטמבר 1951( לנפגע למקרה )להלן – "ההשכרה"( . הנפגע ו/או הוריו יפעלו בגדר הסביר לבצע את ההשכרה ככל האפשר מארגונים כגון יד שרה ו/או ארגונים דומים. 6. החזר עבור הוצאות רפואיות שהוצאו בפועל בגין מקרה הבטוח, אשר אינן מכוסות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 1994 על כל תנאיו, אך למעט: 1. הוצאות רפואיות אשר שולמו או עומדות להיות משולמות מכל מקור אחר. 2. הוצאות בגין טיפולי שיניים. 3. הוצאות בגין יעוץ רפואי לקביעת אחוזי נכות. הכיסוי הנ“ל מוגבל לסך %10 מההוצאה הרפואית בפועל לכל מקרה הבטוח, או %10 מהפיצוי לו זכאי הנפגע, הנמוך מביניהם. 7. כללי ההצמדה של הסכומים המפורטים בסעיף 2. א. זה הינם בהתאם לסעיף 8 לפוליסה זאת. ב. כיסוי הורה נפגע: כיסוי תאונות להורים – המבטח יפצה בפיצוי תאונות אישיות הורה נפגע במקרה מוות, נכות קבועה מלאה או חלקית ונכות זמנית כדלקמן: 1. במוות סכום השווה ל- 141,000 ש“ח, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ב- 32,803,992.06( 1.7.2011 נק‘ לפי מדד ספטמבר 1951( 2. נכות מלאה וקבועה סכום השווה ל- 376,000 ש“ח, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ב-32,803,992.06( 1.7.2011נק‘ לפי מדד ספטמבר 1951( 3. בנכות חלקית וקבועה פיצוי שיחושב על פי האחוזים הקבועים לאותה נכות על פי התקנות המחושב מסכום הביטוח לנכות מלאה וקבועה ומבלי לגרוע מכלליות האמור בנכויות מצטברות עפ“י סעיפים מס‘ 12 ,11 ב ו 19 לתקנות. 4. בנכות זמנית סך 94.0 ש“ח ליום צמוד למדד הידוע ב- 32,803,992.06( 1.7.2011 נק‘ לפי מדד ספטמבר 1951(, לכל יום החל ביום השישי בו התקיים המצב הנ“ל, בתנאי שלנפגע תהיה נכות זמנית במשך 21 יום רצופים לפחות, ובלבד שהתקופה עבורה ישולם כאמור לא תעלה בחשוב מצטבר על 3 )שלשה( חודשים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא ישולם פיצוי עבור 5 הימים הראשונים. 5. כללי ההצמדה של הסכומים המפורטים בסעיף 2. ב. זה הינם בהתאם לסעיף 8 לפוליסה זאת. ג.הרחבה מיוחדת לכיסוי תאונות דרכים בחו“ל תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים שיחושבו לגבי כל תלמיד וכל הורה המבקשים להרחיב את הפוליסה לכיסוי זה, תורחב הפוליסה לכסות מקרי ביטוח הנובעים מתאונת דרכים המתרחשת בחו“ל בה נפגע תלמיד ו/או הורה מבוטח השוהים בחו“ל מטעם בית הספר ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך. ד. כיסוי הוצאות חילוץ: בנוסף לאמור לעיל, יחזיר המבטח הוצאות חילוץ נפגעים הנתונים במצוקה בכל אמצעי שהוא כולל מסוקים שנתבעו מהורי הנפגע ושולמו על ידם,וזאת עד לסך כולל של 235,100 ש“ח הצמוד למדד הידוע ב-32,803,992.06( 1.7.2011 נק‘ לפי מדד ספטמבר 1951( למקרה ובסה“כ לתקופה לכל התלמידים המבוטחים בפוליסה זו, ובלבד שהמבטח לא יהיה אחראי עבור הוצאות חילוץ אשר הנפגע זכאי לקבלם ממקור אחר על פי הסדר החל על כלל התלמידים המבוטחים,לעניין ס“ק זה בלבד, ככל שהוצאות החילוץ הינם בגין חילוץ במסוקים, תחשב מדינת ישראל כמוטבת נוספת בפוליסה. ה. תשלום תגמולי ביטוח: 1. תשלומים כאמור לעיל ישולמו בתשלום חד – פעמי בשקלים חדשים, כדלקמן: במקרה מוות – תוך 30 יום לאחר הגשת תעודת פטירה. במקרה נכות – תוך 30 יום לאחר קביעה של אחוזי הנכות. פיצוי חודשי – תוך 30 יום מתחילת תקופת הזכאות לתשלום על פי הפוליסה ובלבד שיומצאו במועד האסמכתאות לזכאות. הוצאות חילוץ -תוך 30 יום ממועד התשלום על ידי הורה הנפגע ובלבד שיומצאו במועד האסמכתאות לזכאות. הוצאות השכרת ציוד רפואי ואמצעי עזר – תוך 30 יום ממועד התשלום ובלבד שיומצאו במועד אסמכתאות לתשלום. 2. במקרה של נכות מוכחת קבועה מלאה או חלקית המבטח ישלם לנפגע מקדמות או יתן התחייבות כספית שתאפשר לנפגע לקבל שירות רפואי שיזדקק לו עקב התאונה וזאת בגבולות הסכום המירבי שיהיה זכאי לקבל מכוח חוזה זה. המבטח יהיה זכאי לנכות מהתשלום הסופי לנפגע מקדמות ששולמו לו כאמור לעיל. 3 . היה הנפגע קטין – ישלם המבטח את הפצוי לו זכאי הנפגע להוריו של הנפגע. אם מתגורר הנפגע עם אחד מהוריו בלבד, ישולם הפיצוי לאותו הורה. נתמנה לנפגע אפוטרופוס מכוח הדין – ישולם הפיצוי לאפוטרופוס. 4. במקרה מותו של תלמיד נפגע, ישלם המבטח את סכום הפיצוי המוסכם להוריו של הנפגע. אם התגורר הנפגע לפני פטירתו עם אחד מהוריו דרך קבע – ישולם הפיצוי לאותו הורה. במקרה מוות של הורה נפגע ישלם המבטח את סכום הפיצוי המוסכם ליורשים החוקיים. 3 2 תנאים לפיצוי תאונות אישיות לתלמידים 1. הגדרות ”חוק לימוד חובה“ חוק לימוד חובה התש“ט-1949 כפי שיעודכן מעת לעת. "תלמיד" תלמיד הזכאי לחינוך חינם בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק לימוד חובה, התש“ט-1949 )תלמידים מגיל 3 ועד כיתה י“ב )כולל( ולומד באותו מוסד הלכה למעשה. "מוסד-חינוך" בהתאם להגדרתו בחוק לימוד חובה. "תאונה" אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני. "הנפגע" תלמיד ו/או הורה אשר הינו מוטב שנגרם לו היזק גופני בתאונה. "הורה" הורה או בן משפחה של התלמיד הנוטל חלק, ללא קבלת שכר בפעילות רשמית של המוסד החינוכי המתקיימת בשטח המוסד החינוכי או מחוץ לתחומי המוסד החינוכי, כמלווה ו/או כמשגיח בטיולים, ו/או כמלווה ו/או כמשגיח באירועים אחרים מטעם ו/או במסגרת המוסד החינוכי )פעילות ספורטיבית, הצגות, סרטים, ביקור באתרים, מוזיאונים, מילוי מקום של עובדי רשות ו/או עובדי המוסד החינוכי השובתים מעבודתם, אירגון פעילות תרבותית ו/ או חברתית מטעם המוסד החינוכי וכיו"ב(, אך ורק בעת פעילותו כאמור לעיל ובקשר אליה. מובהר בזאת שהכיסוי כאמור לעיל, למעט לגבי מילוי מקום של עובדי הרשות ו/או עובדי המוסד החינוכי השובתים מעבודתם, מוגבל אך ורק לפעילותו של ההורה או בן המשפחה מטעם המוסד החינוכי. וכן מי שנבחר על פי תקנון ארגון ההורים הארצי לשמש כחבר ועד ארגון הורים ישובי ו/או מחוזי ו/או ארצי, אך ורק בזמן השתתפותו בפעילות הקשורה לתפקידו בארגון כאמור לעיל. "היזק גופני" מוות או נכות, חלקית או מלאה, קבועה או זמנית, כתוצאה מתאונה. "פיצוי תאונות אישיות" התחייבות המבטח לפצות נפגע שנגרם לו היזק גופני כמותנה בפוליסה זאת. "נכות" דרגת אי – כושר פיזי על פי המבחנים הקבועים בתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, תשט"ז – 1956 על כל תיקוניהם )להלן – "התקנות"( למעט תקנה 15 לאותן תקנות, למעט דרגת נכות כאמור אשר נמוכה מ- %5 ולמעט דרגת נכות בגין צלקות אסתטיות. )ועדת החריגים תהיה רשאית לאשר דרגת נכות בגין צלקות אסתטיות כאמור בסעיף 4 ג'(. נכות כהגדרתה בסעיף 74 לתקנות הנ"ל )לגבי פגיעה בשן שניתנת לשיקום( תוגדר כנכות כהגדרתה שם אם לפחות נדרש על פי אמות מידה רפואיות מקובלות להרכיב כתר על השן שנפגעה. למען הסר ספק מובהר בזה כי נכות נפשית )בלבד( מהטרדה מינית, שלא נובעת מנזק פיזי תאונתי אינה בגדר "נכות" כהגדרתה בפוליסה. "נכות זמנית"תקופת אי כושר פיזי אשר כתוצאה ממנה יהיה הנפגע על פי אישור רופא מומחה בתחום הפגיעה או מוסד רפואי מוכר שם אושפז או טופל הנפגע, רתוק למיטתו או לביתו או למוסד רפואי או למוסד שיקומי או למוסד סיעודי או נזקק למכשור רפואי מיוחד או עליו לקבל טפול רפואי או שיקומי )להלן – "תקופת אי כושר פיזי"(, אשר עקב כך היה עליו להעדר מהמוסד החינוכי בתקופת לימודים סדירים, ובתקופה שבה לא מתקיימים לימודים היה עליו להעדר מהמוסד החינוכי אילו היו מתקיימים הלימודים. היה הנפגע הורה, תקופת אי כושר פיזי אשר עקב כך היה עליו להעדר מעבודתו, היה הנפגע הורה, שאיננו עובד בין באופן קבוע ובין באופן זמני תקופת קיום אי הכושר הפיזי. למען הסר ספק מובהר בזה כי טפול רפואי או שקומי כולל גם טפולים פיזיוטרפיים טפולים נפשיים והתעמלות רפואית. "מכשור רפואי מיוחד" אמצעי עזר רפואי אשר הנפגע נזקק לו בעקבות היזק גופני שנגרם לו. 2. כיסוי נפגעים בתאונות אישיות: א.כיסוי תלמיד נפגע: המבטח יפצה בפיצוי תאונות אישיות כל תלמיד נפגע שנגרם לו היזק גופני שאירע במקום כלשהוא בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים ובכל מקום אחר בעולם, בכל שעה משעות היממה בין שיש לה קשר לפעילות המוסד החינוכי ובין אם לא כמפורט להלן: 1. במוות – סכום השווה ל- 141,000 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ב- 32,803,992.06( 1.7.2011 נק' לפי מדד ספטמבר 1951( . 2. בנכות מלאה וקבועה – סכום בטוח בסיסי, בסך 376,000 ש"ח צמוד למדד הידוע ב- 32,803,992.06( 1.7.2011 נק' לפי מדד ספטמבר 1951( בתוספת "מענק חומרה", בשיעור %50 מסכום הבטוח הבסיסי, נכון לתאריך 1.7.2011סך 564,000 ש"ח. 3. א. בנכות חלקית וקבועה – פיצוי שיחושב על פי האחוזים הקבועים לאותה נכות על פי התקנות, המחושב מסכום הביטוח הבסיסי ומבלי לגרוע מכלליות האמור בנכויות מצטברות עפ"י סעיפים מס' 12 ,11 ב ו 19 לתקנות. לא ישולם פיצוי לגבי נכות חלקית קבועה אשר דרגת הנכות הקבועה לגביה על פי התקנות נמוכה מ- %5, למעט תביעות בגין פגיעה בשיניים כאמור בהגדרת נכות, ובס"ק ג' להלן. ב. לגבי נכות אשר האחוזים הקבועים לגביה בס"ק )א( לעיל הם %80 או אחוזים גבוהים מ – %80, ישולם " מענק חומרה" נוסף בשיעור %50 מסכום הפיצוי לפי ס"ק 3 )א( דלעיל. ג. לגבי פגיעה בשיניים – במקרה של אבדן שן, ישולם פיצוי בסכום המתאים ל- %1/4 נכות לשן הניתנת לשיקום, ופיצוי המתאים ל- %1/2 נכות לגבי שן שאיננה ניתנת לשיקום.

 

המשרד מעניק שירותי עו"ד לתאונות-דרכים, עורך-דין לתאונות אופנוע, עו"ד לנזיקין, עו"ד לפיצויים, עו"ד לתאונת עבודה, עו"ד לנזקי-גוף, עו"ד לתביעות פיצויים. במהלך השנים עסק משרדנו בייצוג נפגעי תאונות-דרכים בתביעות רבות כנגד כלל חברות הביטוח והגופים השונים (עורך דין לנזיקין לתביעה נגד AIG, תביעה נגד הכשרה, תביעה נגד הכשרת היישוב, תביעה נגד הראל, תביעה נגד ביטוח ישיר, תביעה נגד תשעה מיליון, תביעה נגד איי די איי, תביעה נגד איילון, תביעה נגד כלל, תביעה נגד "קרנית", תביעה נגד "הפול", תביעה נגד שומרה, תביעה נגד מנורה, תביעה נגד אגד, תביעה נגד דן, תביעה נגד רכבת-ישראל' , תביעה נגד חברת אוטובוסים פרטית) בתיקים שונים, לרבות בתביעות פיצויים נגד הפול בתאונת אופנוע, בתביעות פיצויים נגד הפול בתאונת קטנוע\ בתביעות שליח נגד הפול  של רוכבי קטנוע נגד הפול, בתביעות פיצויים של הולכי-רגל שנפגעו בתאונות-דרכים, בתביעות פיצויים בתאונת "פגע וברח" כנגד "קרנית", בתביעות פיצויים של רוכבי אופניים בתאונת "פגע וברח", בתביעות פיצויים של נוסעים שנפגעו בתאונת-דרכים, בתביעות פיצויים של נהגים שנפגעו בתאונות-דרכים, בתביעות של נוסעים באוטובוס שנפגעו בתאונת-דרכים, בתביעות נפילה באוטובוס, בתביעות תאונה במונית ועוד.

 

נפגעת? צור קשר לתיאום פגישה ולבירור זכויותיך!

נפגעת? לבירור זכויותיך ולתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות הזן פרטיך ואנו ניצור עמך קשר בהקדם